Conectarea la serviciile fiscale electronice
 

Documente necesare
 
 1. Copia actului de identitate a persoanelor responsabile ale entității (conducător și contabil-șef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit), însoțită de original;
Se semneaza
 
 1. Cerere de acordare a accesului la serviciile fiscale electronice (anexa nr. 2)
 2. Acord sau Contract-TIP de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (termen nelimitat) (anexa nr. 4 , anexa nr. 5 )
 
Nota:
 

Actele juridice încheiate sunt generate electronic de către operator și semnate de către conducător cu aplicarea stampilei.

Datele de identificare a contribuabilului trebuie să corespundă cu informația din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Modificarea datelor de identificare a contribuabilului la utilizarea serviciilor fiscale electronice

 

Se efectuează în cazul
 
 1. Modificării datelor întreprinderii (IDNO); 
Documente necesare
 
 1. Copia actului de identitate a persoanelor responsabile ale entității (conducător și contabil-șef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit), însoțită de original;
 
Se semneaza
 
 1. Cerere de modificare a accesului la serviciile fiscale electronice (anexa nr. 3)
 2. Cerere de acordare a accesului la serviciile fiscale electronice (anexa nr. 2)
 3. Acord Adițional la Acord/Contract de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (termen nelimitat).
 
 
Nota:
 

Actele juridice încheiate sunt generate electronic de către operator și semnate de către conducător cu aplicarea stampilei.

Datele de identificare a contribuabilului trebuie să corespundă cu informația din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Lista actelor suplimentare, în cazul în care informația din sisfs lipsește

 

Documente necesare
 
 1. copia Certificatului sau a deciziei de înregistrare sau a documentului ce confirmă crearea contribuabilului, însoțită de original (se prezintă doar de către autoritățile administrative și instituțiile publice);
 2. copia actului de constituire sau a licenței de activitate sau a deciziei de înregistrare, însoțită de original (se prezintă de către contribuabilii care cad sub incidența prevederilor art. 22611 din Codul fiscal);
 3. copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoțită de original;
 4. copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei de a reprezenta interesele conducătorului contribuabilului pentru a beneficia de acces la serviciile fiscale electronice, însoțită de original;
 5. copia autentificată a încheierii, hotărârii/deciziei instanței de judecată sau a organului de conducere împuternicit, în care sunt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilității, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare), dacă contribuabilul se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 6. copia deciziei organului de conducere ierarhic superior al contribuabilului privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al contribuabilului, cu inscripția privind lipsa actelor ulterioare de abrogare a acesteia și corespunderii cu originalul;
 7. copia din statutul contribuabilului autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de a-l înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul contribuabilului.
 

Prețuri la conectare și instruire

 

Conectare

Suma, lei
inclusiv TVA

Conectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice 150

Modificarea datelor întreprinderii (IDNO)

100
Instruire

Suma, lei
inclusiv TVA

Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (4 ore) cu tematica SIA. „e-Factura” 356
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (4 ore) cu tematica SIA. „Declarația electronică” 356
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup cu tematica SIA. „Cadastrul Fiscal” 435
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (1 zi) cu tematica „Serviciile fiscale electronice” 445
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (2 zile) cu tematica „Serviciile fiscale electronice” 640
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (3 ore) cu tematica SIA„ Colectarea informațiilor din surse indirecte” 350
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (4 ore) de weekend cu tematica „Serviciile fiscale electronice” 515
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (6 ore) de weekend cu tematica „Serviciile fiscale electronice” 750
Serviciile de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (2 ore) cu tematica Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SIA„ SCITL” 250
Asistenta tehnica la domiciliu (2 ore) 175
(opțional 4 lei/km)

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5